Từ năm 2017 kiểm toán nội bộ chính thức được luật hóa

Thursday, April 14, 2016
Vào ngày 8/4/2016, Bộ tài chính phối hợp với ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ (KTNB) trong khu vực công, khu vực tư và các khuyến nghị cho Việt Nam”, Vụ chế độ kiểm toán kế toán đã đưa ra thông tin kiểm toán nội bộ chính thức được luật hóa vào năm 2017.

luat-hoa

Tại hội thảo, ông Trần Kỳ Sơn – Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc quy định có hệ thống kiểm toán nội bộ là một yêu cầu cần thiết. Đây là công cụ hữu ích giúp lãnh đạo nắm chắc các hoạt động trong đơn vị, xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa các bộ phận, ngăn ngừa nhanh chóng các rủi ro có thể xảy ra. 

Nhận định được vai trò quan trọng của kiểm toán nội bộ, tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của ngân hàng thế giới WB, tại Việt Nam, đến thời điểm này, kế toán nội bộ vẫn chưa được thiết lập, chưa có chuẩn mực nghề nghiệp, thiếu cơ sở hạ tầng, các kiểm toán viên nội bộ thường chỉ là bộ phận của tổ chức cấp trên. 

Tại hội thảo, ông Đặng Thái Hùng, vụ trưởng Vụ chế độ kế toán và kiểm toán cho biết, đến nay kế toán nội bộ vẫn chưa đáp ứng được các thông lệ quốc tế. Tới đây, khi luật kế toán sửa đổi có hiệu lực thi hành từ năm 2017, kế toán nội nộ chính thức được luật hóa nhằm mở rộng toàn bộ phạm vi, đối tượng, áp dụng tới tât cả các đơn vị trong khu vực công và tư. 

Mặc dù giữ vai trò quan trọng như vậy, song theo kết quả khảo sát của WB, hiện Việt Nam chưa có các chuẩn mực và hướng dẫn KTNB. Tại khu vực công, KTNB vẫn chưa được thiết lập, ngoại trừ Vụ KTNB của Ngân hàng Nhà nước. Mặt khác, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa có chuẩn mực nghề nghiệp, thiếu cơ sở hạ tầng, các kiểm toán viên nội bộ thường là một bộ phận của tổ chức cấp trên…

Phát biểu tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán ông Đặng Thái Hùng cho biết, mặc dù KTNB không phải là mới ở Việt Nam nhưng đến nay hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được các thông lệ quốc tế. Tới đây, khi Luật Kế toán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ năm 2017, thì KTNB chính thức được luật hóa nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng tới tất cả đơn vị trong cả khu vực công và tư.

Đại diện ngân hàng thế giới khuyến nghị 4 mô hính về xây dựng kiểm toán nội bộ cho Việt Nam bao gồm: KTNB và tiểu ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị (áp dụng cho các DN niêm yết, đại chúng và các DNNN không có ban kiểm soát); KTNB và ban kiểm soát trực thuộc đại hội đồng cổ đông áp dụng cho các DN niêm yết, đại chúng và các DNNN có ban kiểm soát; KTNB và chánh thanh tra (áp dụng cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có bộ phận thanh tra); KTNB và thanh tra tài chính (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp không có bộ phận thanh tra).
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments