Khắc phục các lỗi thường gặp khi lập báo cáo tài chính cuối năm

Friday, May 20, 2016
Báo cáo tài chính cuối năm luôn là nỗi lo lắng, băn khoăn của nhiều doanh nghiệp. Sau đây công ty tư vấn thuế ACb xin được chia sẻ cách khắc phục những sai sót thường gặp khi lập báo cáo tài chính. Hi vọng là cẩm nang tham khảo bổ ích giúp nhân viên kế toán có được bản báo cáo minh bạch, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực kế toán và đúng theo quy định của pháp luật.


1. Hình thức
Nhân viên kế toán lưu ý, báo cáo tài chính phải được tính bằng đồng Việt Nam (VND), nhưng nhiều người lại sử dụng đơn vị tính là nghìn đống. Điều này không đúng với quy định của Luật.

Báo cáo phải đầy đủ chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, người lập biểu và thời gian lập. Lưu ý thời gian lập báo cáo tài chính chứ không phải là thời gian kết thúc năm tài chính.

2. Bảng cân đối kế toán

Mức trích lập các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện nghiêm, theo đúng quy định.

Công tác kiểm kê hàng tồn kho thường không được thực hiện tốt ở thời điểm lập báo cáo tái chính, vì vậy độ tin cậy của vấn đề này không đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho không nhất quán, không phù hợp với các chuẩn mực kế toán. Doanh nghiệp cần áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố chi phối quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn ghi doanh thu, chi phí lãi vay không được hạch toán đúng, không được kết chuyển toàn bộ vào báo cáo kết quả kinh doanh mà “treo” lại một phần trên bảng cân đối kế toán.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của nhiều doanh nghiệp không khớp với số liệu báo cáo trên kết quả kinh doanh, không bóc tách chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ.

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nhiều bản thuyết minh theo kiểu nói một đằng, làm một nẻo khiến người đọc không hiểu các số liệu được hạch toán.

Bản thuyết minh báo cáo tà chính cần được trình bày đầy đủ theo quy định của chuẩn mực kế toán, để người đọc có những cái nhìn rõ ràng, chân thực về doanh nghiệp.

6. Báo cáo tài chính hợp nhất

Cần loại trừ đầy đủ các khoản phải thu- trả, đi vay, cho vay, quan hệ giao vốn, doanh thu, giá vốn, lãi lỗ chưa thực hiện liên quan đến các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định của các giao dịch nội bộ giữa doanh nghiệp và chi nhánh trên báo cáo tài chính tổng hợp/hoặc giữa công ty mẹ và các công ty con, giữa các đơn vị thành viên trong cùng tập đoàn.Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments