Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập

Wednesday, October 12, 2016


Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty kế toán ACB xin được hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi.1. Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 


- Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từng quý phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, ngay cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Thời gian chậm nhất nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: 

Quý I: Ngày 30/4
Quý II: Ngày 30/7
Quý III; Ngày 30/10
Quý IV: Ngày 30/01 của năm sau 

(Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng quý có ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). 
- Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thục hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

2. Về tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo quy định tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chỉ cần tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp mà không phải nộp tờ khai tạm tính theo quý. Cụ thể như sau: 
- Doanh nghiệp tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.
- Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo quý theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế tạm nộp hằng quý. 
- Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quý dựa vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả kinh doanh trong năm. 
- Nếu tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán.
- Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

>> Những điều cần biết khi thành lập doanh nghiệp

- Sau khi kiểm tra quyết toán thuế, nếu cơ quan thuế có phát hiện tăng số tiền thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Mọi khó khăn vướng mắc quý khách liên hệ trực tiếp về 
Hotline tư vấn
(08) 62.97.97.97- 629.11.888 - 628.11.888-628.11.999Website: tuvanthueacb.com


Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments