Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 3.3.7

Friday, May 20, 2016
Phần mềm hỗ trợ khai thuế mới nhất HTKK 3.3.7 của Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 16/3/2016, ứng dụng iHTKK3.1.8, phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân QTTTNCN 3.2.4, đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 cụ thể như sau: 


- Nâng cấp các chức năng làm báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính trên ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng đối với các trường hợp doanh nghiệp mới thành lập và yêu cầu phát sinh của người sử dụng về việc cho phép khai một số chỉ tiêu trong bộ báo cáo tài chính dưới dạng số nguyên. 

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN trên các ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quyết toán thuê thu nhập cá nhân năm 2015 theo công văn số 1002/2015/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 15/3/2016, cụ thể: 

+ Hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32]trên phụ lục 05-1/BK-TNCN lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN , cho phép sửa chi tiêu [36]. 

+ Đối với các tổ chức thuộc diện ủy quyền quyết toán thuộc trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thì tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ toàn bộ tiền lương tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển. Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments